Disclaimer

susydiy.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08224322.
Ondanks de zorg en aandacht die er is besteed aan de samenstelling van deze website is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie wordt gepubliceerd. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie die u raadpleegt geschikt is voor het doel waarvoor u dat doet.

susydiy.nl verleent u toegang tot susydiy.nl en publiceert teksten, afbeeldingen en video’s die door susydiy.nl of derden zijn aangeleverd. susydiy.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op susydiy.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van susydiy.nl

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van susydiy.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om susydiy.nl te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van susydiy.nl verkregen is.

susydiy.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via susydiy.nl verkregen informatie. De informatie op susydiy.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij susydiy.nl.